Arheološko nalazište Remezijana nalazi se na užem gradskom području Bele Palanke.

Rimsko i ranovizantijsko utvrđenje nepravilne pravougaone osnove, sa poligonalnim kulama, podignuto je na trasi antičkog puta Via Militaris. Epigrafski spomenici ukazuju na rano formiranje naselja koje je gradski status dobilo verovatno za vreme Trajana kao i na njegov značaj početkom III veka.

Unutar utvrđenja otkriveni su ostaci civilne bazilike sa polukružnom apsidom na zapadnom delu, reprezentativni objekti u njenoj neposrednoj blizini i na više mesta ostaci antičkih građevina.

Van bedema smešteni su trobrodna bazilika sa krstionicom, vila i nekropole duž prilaznih puteva sa severne, istočne i južne strane grada.

Od IV veka Remezijana postaje sedište episkopije, kada u njoj živi i radi episkop Niketa. Urbanistička shema kasnoantičkog grada nije promenjena ni u VI veku, tokom Justinijanove građevinske aktivnosti. Sondažna iskopavanja započela su 1956. godine i, vezana za građevinske radove u gradu, sa prekidima traju do danas. Na otkrivenim objektima izvršeni su konzervatorski radovi.